utopiona

93 teksty – auto­rem jest uto­piona.

Co jest praw­dzi­wym sen­sem pod Twoją ziemią? 

myśl • 3 stycznia 2012, 17:38

Wyob­raź so­bie z jaką siłą me­teoryt uderza w ziemię. A te­raz po­myśl, że w ta­kim stop­niu za Tobą szaleję. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 listopada 2011, 13:19

i cóż można rzec
gdy coś co miało być os­tatnią deską ratunku
oka­zało się gwoździem do trumny 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2011, 15:30

Dziękuję za przeszłość, która zaw­sze po­zos­ta­nie w mo­jej przyszłości. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 listopada 2011, 22:48

dla mnie i dla ciebie
dla mo­jej miłości a two­jej przyjaźni
przez mo­je cier­pienie i two­je szczęście
przez moją i twoją tęsknotę
dzięki two­jemu spoj­rze­niu i dzięki twoim ustom
dzięki twoim dłonią i dzięki two­jemu uśmiechowi

dla mo­jego uko­jenia i zapomnienia 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 października 2011, 21:31

Gor­sze od praw­dy, czy kłam­stwa jest milczenie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 lipca 2011, 20:41

- Spójrz, Bóg stworzył człowieka, który nie pot­ra­fi zro­zumieć bólu bliźniego.
- Ludzie wym­knęli się spod kon­tro­li. Zo­bacz, co ro­bią ze światem, jak niszczą.
- Ludzie zro­bili ze swo­jej Ziemi piekło, a z siebie uczy­nili diabła.
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 lipca 2011, 12:56

Od daw­na pot­rze­bowała cze­goś bar­dzo moc­ne­go i sil­ne­go; cze­goś, co poz­wo­liłoby jej zapomnieć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 czerwca 2011, 14:12

Kiedy stra­ciło się już wszys­tko i myśli się, że nie mogą nam już nic zab­rać przychodzi mo­ment, w którym oka­zuje się, że jed­nak zos­tało coś, poz­ba­wione sen­su, ja­kichkol­wiek ko­lorów, ludzi, będących w trud­nych chwi­lach coś, co spra­wia, że w ser­cu is­tnieje ja­kaś ma­leńka, mało dająca się we zna­ki nadzieja, to życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 czerwca 2011, 21:48

SERCE

Płonę
krzyczę
Uciekam
i umieram

Życie się kończy
wie­czność zaczyna
Żeg­naj ukochany
świat pus­tki mnie wzywa

Ra­dość gaśnie
smu­tek rośnie
Ciem­ność w pułapkę mnie łapie
jas­ność od­chodzi, płaczę - samotnie

Ser­ce, skruszo­ne
ser­ce i życie zrujnowane
Ser­ce w rozterce
ko­na w cieniu kłam­stw, och serce! 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2011, 20:46
utopiona

Jestem, jaka jestem.

Zeszyty
  • blabla – "urodziłem się, gdy mnie po­całowała. umarłem, gdy odeszła"

  • one 

  • two 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

utopiona

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność